Vítejte! Přihlásit se Vytvořit nový profil

Rozšířené vyhledávání

Dopravní předpisy

Autor Karel M. 
Re: Dopravní předpisy
24. 02. 2016 11:24
§ 123e
Odečítání bodů

(1) Řidiči, kterému nebyla ode dne uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě mu byl v registru řidičů zaznamenán naposled stanovený počet bodů, pravomocně uložena sankce za přestupek nebo trest za trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení,

a) po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů,

b) po dobu 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů zbývajících po odečtení bodů podle písmene a),

c) po dobu 36 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou všechny zbývající body.

K tomuto dni provede příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností záznam v registru řidičů o odečtení bodů z dosaženého počtu stanovených bodů řidiči, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy vznikl řidiči nárok na odečtení bodů.

(2) Řidiči se rovněž odečtou body, které mu byly zaznamenány na základě pravomocného rozhodnutí o

a) přestupku nebo trestném činu po pravomocném zrušení tohoto rozhodnutí, nebo

b) podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání, pokud v trestním řízení, ve kterém se pokračovalo, nedošlo k odsouzení řidiče pro trestný čin, který spáchal jednáním zařazeným do bodového hodnocení.

(3) Po dobu výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, nebo ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, během které se řidič zavázal zdržet se řízení motorových vozidel, neběží doba pro odečítání bodů podle odstavce 1.

(4) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností rovněž provede záznam v registru řidičů o odečtení 3 bodů z dosaženého počtu bodů řidiči, který podal písemnou žádost o odečtení bodů a

a) doložil žádost potvrzením o ukončeném školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy podle zvláštního právního předpisu4), které není starší než 1 měsíc od podání žádosti, a

b) neměl ke dni ukončení školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocená méně než 6 body.

(5) Příslušný úřad obce s rozšířenou působností provede záznam o odečtení bodů ke dni ukončení školení ve středisku bezpečné jízdy, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od podání žádosti. Příslušný úřad obce s rozšířenou působností může provést záznam o odečtení bodů řidiči na základě potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy pouze jednou za kalendářní rok.

(6) Odečtení všech 12 zaznamenaných bodů oznámí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností písemně řidiči nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, ke kterému byl záznam o odečtení bodů proveden v registru řidičů.

§ 123f

(1) Nesouhlasí-li řidič s provedeným záznamem bodů v registru řidičů, může podat proti provedení záznamu písemně námitky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k provádění záznamu.

(2) Shledá-li obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky oprávněné, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byly námitky doručeny, provede opravu záznamu o dosaženém počtu stanovených bodů v registru řidičů a neprodleně písemně vyrozumí o provedené opravě záznamu řidiče.

(3) Shledá-li příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky řidiče neodůvodněné, rozhodnutím námitky zamítne a provedený záznam potvrdí.

(4) Podá-li řidič po dosažení celkového počtu 12 bodů námitky proti provedenému záznamu bodů, běh lhůt stanovených v § 123c odst. 3 se přerušuje ode dne doručení námitek příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do dne, v němž rozhodnutí podle odstavce 3 nabude právní moci.Upraveno 1krát. Naposledy upravil filhou (24. 02. 2016 12:14).
avatar Re: Dopravní předpisy
19. 03. 2016 10:00
Vozíte do Chorvatska povolení řízení vozidla osobou starší 65 roků.
Stačí v češtině, nebo musí být v angličtině a kde povolení v angličtině necháváte ověřit. Díky.
Re: Dopravní předpisy
19. 03. 2016 10:40
kabinete to je nějaké nové opatření EU?

Z desatera na cesty Ministerstva zahraničních věcí ČR: "K řízení motorového vozidla v zahraničí je obecně třeba český, případně mezinárodní řidičský průkaz, osvědčení o technickém průkazu vozidla, zelená karta a u zapůjčeného vozidla notářsky ověřený dopis o zapůjčení vozidla opatřený překladem."
avatar Re: Dopravní předpisy
19. 03. 2016 11:02
No právě, někde jsem to kdysi četl. Právě proto se na to ptám. U nás je to jasný. 65 roků a přes to nejede vlak.
Ještě zkusím pohledat.
avatar Re: Dopravní předpisy
19. 03. 2016 11:11
Tady o tom píší. Kopírovat celý článek nebudu. Každý kdo má zájem, tak si ho jistě přečte. Vyplývá z posledního odstavce, že policie cizích států nemůže požadovat lékařské potvrzení.
[svetmotoru.auto.cz]
Jenže je tam taky napsáno:
Jenže v některých zemích Evropské unie policisté toto potvrzení chtějí, když na to nemají podle zákona právo! Jenže hádejte se s nimi, na rozdíl od časté praxe u nás zahraniční strážci zákona žádnou diskusi nestrpí! Navíc ohánění se mezinárodním právem v diskusi s policistou, který většinou hovoří pouze vlastní mateřštinou, přináší jen zdržení a nervování.
No a proto jsem se na to ptal. Protože: "Štěstí přeje připraveným".
Re: Dopravní předpisy
19. 03. 2016 12:35
kabinet302: Vždyť jedete přeci busem :-)
Re: Dopravní předpisy
19. 03. 2016 12:52
Kabinet ho třeba bude řídit,ten bus...thumbs up smiley
avatar Re: Dopravní předpisy
19. 03. 2016 13:15
Hoši, tak pro zopakování. Jedeme autobusem, ale až v září. Zájezd zaplacený, depandance Maslinik, all inclusive, s dopravou 10890,- pro osobu.
Několikrát jsem psal, že v červnu při výhodných Last Minute, nejspíše pojedeme ještě jednou autem. Psal jsem, že vloni měla CKV Makarskou, hotel Rivijera s polopenzí last minute začátkem června za 2500,-
Tak si to spočítejte: 2 x 2500 + loňská cena autem za dopravu do Trogiru se vším všudy 4790,- , no nekup to za ty peníze .Sice si myslím, že toto se letos nebude opakovat, ale co kdyby.
Tak je to jasné?thumbs up smiley
No a pro cestu potřebuji povolení o doktora. Aby nebyly problémy. Mám zatím jen to "šedesátileté".
Re: Dopravní předpisy
19. 03. 2016 14:04
S tím potvrzením je to skutečně nedoladěné. Ukázal jsem jim potvrzení - tenkrát to muselo být od 62 let a policejní orgán mi ho neuznal, neboť to musí být na formátu A4. Prý si ho můžu stáhnout na PC.

Skutečnost :
Vzor posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen „Posudek“) jsou na základě zmocnění vyplývajícího z § 85 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů stanoven v příloze č. 2 vyhlášky č. 277/2004 Sb. (viz níže). Podle § 4 odst. 1 této vyhlášky však může být Posudek vydán i v jiném formátu a uspořádání, než je uvedeno v jeho vzoru. Při posuzování platnosti Posudku je tedy třeba vždy hodnotit, zda jsou v něm obsaženy náležitosti nezbytné ke zjištění, zda je dotčená osoba zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel. Za takové podstatné náležitosti je nutno považovat především

- základní identifikační údaje o posuzované osobě,
- údaje o skupinách řidičských oprávnění, pro něž je zdravotní způsobilost posuzována
- výsledek posouzení zdravotní způsobilosti, tedy údaj o tom, zda je osoba zdravotně způsobilá, zdravotně způsobilá s podmínkou (a jakou) či zdravotně nezpůsobilá
- datum vydání posudku a datum skončení platnosti posudku
- identifikační údaje k osobě lékaře (popř. k lékařskému zařízení), který posudek vydal, včetně razítka a podpisu

Podle § 6 odst. 8 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb. musí mít Posudek u sebe při řízení motorového vozidla řidič, který dosáhl věku 65 let. Musí se jednat vždy o originál posudku. Pokud posudek sice neodpovídá přesně vzoru uvedenému ve vyhlášce, avšak obsahuje všechny shora uvedené podstatné náležitosti, nelze jej podle názoru Ministerstva dopravy považovat za neplatný.

Upřimně řečeno - byl jsem kontrolován pouze 2x. Ročně najezdím tak 15 tis km . Někdy i více. Už to opravdu nepočítám. A v Hr nebo i jinde v cizině jsem skutečně kontrolován nebyl. spinning smiley sticking its tongue out
avatar Re: Dopravní předpisy
19. 03. 2016 18:29
... doplnit ... ověřit podpis majitele
a k tomu udělat aspoň 2 kopie ( pokud si bude chtít kontrola v zahraničí kopii ponechat )
[www.uamk.cz]
smileys with beer
Re: Dopravní předpisy
24. 03. 2016 21:45
Tak jsem se díval, jestli už náhodou není APRÍL. A on není. [www.novinky.cz]
Tohle někdo opravdu vymyslel hlavou.
Re: Dopravní předpisy
24. 03. 2016 21:56
Apríl to není a platilo to už od nepaměti, že pokud nebyla vyznačena přednost v jízdě měl přednost řidič vjíždějící na kruhový objezd. Vždyť je to křižovatka jako každá jiná jen do kruhu.


Způsob jízdy a přednosti při jízdě po kruhovém objezdu jsou upraveny zákonem o provozu na pozemních komunikacích, v § 22 – Jízda křižovatkou. Již samotné zařazení v tomto paragrafu naznačuje, že jízda kruhovým objezdem není nic odlišného od běžné křižovatky. V pátém odstavci tohoto paragrafu je uvedeno:

(5) Řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami „Kruhový objezd“ společně se značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Kruhový objezd“ společně se značkou „Stůj, dej přednost v jízdě!“ musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodců a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.

Z uvedené citace je zřejmé, že i v případě kruhového objezdu platí klasické dopravní značky – Dej přednost v jízdě a Stůj, dej přednost v jízdě. Pokud na příjezdových komunikacích do kruhového objezdu nejsou tyto značky osazeny, platí přednost zprava. Je tak zřejmé, že ono kdysi uznávané pravidlo, které přiznávalo přednost v jízdě vozidlům jedoucím na kruhovém objezdu, již neplatí. Jediné co platí, jsou dopravní značky. Značka „Kruhový objezd“ tedy nijak neupravuje přednost v jízdě a je jen příkazovou značkou, která ukazuje způsob, resp. směr, jízdy křižovatkou. Přednost v jízdě je i na kruhovém objezdu vždy dána značkami upravujícími přednost nebo předností zprava.

[www.motormix.cz]Upraveno 1krát. Naposledy upravil filhou (24. 03. 2016 21:58).
avatar Re: Dopravní předpisy
24. 03. 2016 22:03
jj, od dob vyhlášky č. 100 je to již asi potřetí jinak... tam a zpět a zase tam... kdo si má pamatovat, co zrovna platí hot smiley
Ještě by mohli vrátit, že alkohol je polehčující okolnost thumbs up smiley ... což platilo ještě poněkud dříve:
Re: Dopravní předpisy
24. 03. 2016 22:15
Do 1.7.2006 platila přednost na kruhovém objezdu: řidič vozidla vjíždějícího na kruhový objezd musel dát přednost vozidlům, která již po kruhovém objezdu jedou. Neplatilo zde tedy pravidlo přednosti zprava. Podle novelizace pravidel silničního provozu od 1.7.2006 obecně platí i na kruhovém objezdu pravidlo pravé ruky - pokud není přednost na kruhovém objezdu vyznačena dopravními značkami, musí dávat řidiči, kteří po něm jedou, přednost vozidlům vjíždějícím na objezd. Prováděcí vyhláška však stanoví povinnost vyznačit vždy dopravními značkami povinnost dát přednost při vjíždění na objezd, takže fakticky se pravidlo nemění. Od 1. 7. 2006 bylo pravidlo doplněno tak, že i v tomto případě jsou organizované útvary chodců, jezdci na zvířatech a průvodci se zvířaty postaveni na roveň vozidlům, jako je tomu ve většině ostatních případů úpravy přednosti.

Při vjezdu na kruhový objezd se od 1. 7. 2006 nesmí upozorňovat na změnu směru jízdy blikáním, protože je jasné, kterým směrem se auto vydá — doprava. Nebliká se ani při jízdě po kruhovém objezdu, jízda po něm se považuje za přímou. Bliká se pouze před výjezdem a při výjezdu z kruhového objezdu, aby auta, která chtějí na kruhový objezd vjet, věděla, že je vyjíždějící auto již nemůže ohrozit, nebo při přejíždění mezi pruhy ve vícepruhovém objezdu.
avatar Re: Dopravní předpisy
24. 03. 2016 23:50
filhou napsal(a):
-------------------------------------------------------
> Do 1.7.2006 platila přednost na kruhovém objezdu:
> řidič vozidla vjíždějícího na kruhový objezd musel
> dát přednost vozidlům, která již po kruhovém
> objezdu jedou.

A to právě (z hlediska "pamětníků" ) není tak zcela pravda, neboť např. vyhl. č. 100)1975 Sb.
Příloha k vyhlášce č. 100/1975 Sb. (Díl II.)
Díl II .
Význam dopravních značek a dopravních zařízení
ČÁST I
Svislé dopravní značky
Čl. 4
Příkazové značky
"Značka "Křižovatka s kruhovým objezdem" (č. C 3) nemá jiný význam, než přikázaný směr jízdy křižovatkou, tzn., že řidič jedoucí po kruhovém objezdu je povinen dávat přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím do okruhu zprava. "

Totéž vyhláška č. 99/1989 Sb.:
Značka "Kruhový objezd" (č. C 3) přikazuje jízdu po kruhovém objezdu ve směru šipek na značce zobrazených.

Proto jsem psal: " tam a zpět a zase tam" (přednost zprava, přednost na kruháči, přednost zprava)...
Tož tak...
smileys with beer
avatar Re: Dopravní předpisy
25. 03. 2016 05:17
Ale proč to nemůže platit na všech kruháčích?Proč vyjímky?Chudáci sváteční jezdci.
avatar Re: Dopravní předpisy
25. 03. 2016 07:15
Protože chytráci šetří opět tam, kde nemají. Zdálo se jim, že cena značky "Dej přednost" je moc drahá. Tak šetří. Hlavně, že nejde až tak moc o životy, jak na přechodech pro chodce, kde ti na přechod vlezou chodci, kteří se ani nerozhlídnou. A ty řidiči si s tím dělej, co umíš. Já mám přednost.No budeme muset jezdit ještě opatrněji než dosud. Stejně se většinou na kruháči nejede víc než 20 km/ hod. Tak se pojede 10.
A už by se taky mohly vrátit SPZ se "jmény okresů".Přivítal bych to a myslím, že i hodně ostatních lidí. Vím, jsou zrušeny, ale stát nás pořád "dělí" na okresy. Dokonce se používá pojem "hranice okresů". Takže binec jako skoro ve všem.
avatar Re: Dopravní předpisy
25. 03. 2016 08:24
Protože to platí po většině Evropy přinejmenším od dob, kdy celý kontinent začal jezdit vpravo. Něco málo se asi ušetří na značkách, například někde v polích, kde nehrozí, že tím kruhákem projede za den moc aut nebo i ve městech, pokud je však vnější průměr kruhového objezdu alespoň 60 metrů (obojí je časté ve Francii, na všech menších byly značky rozlišující přednost). Většina kruhových objezdů proto má přednost vozidel jedoucích po něm jednoznačně vyznačenou.
A v Itálii, zejména na severu? Tam asi nemají sváteční řidiče, nebo jich mají až moc, proto, co se neosvědčilo, rychle přestaví. Konečně, když tam jedu dvakrát za rok, pak až jednou za pět let, jsem tam v roli řidiče více, než svátečního. Během půl roku byla z kruhového objezdu holá hvězdicová křižovatka se semafory, veliká prázdná plocha, a vyjíždělo se do všech směrů vždy jen z jedné ze šesti ulic, do čtyř let byl prokopaný dvoutrubkový tunel od dálnice a za ním přes novou mýtnici se od té doby sjíždí novou silnicí, ale už ústící do doupatrové mimoúrovňové křižovatky, která vyrostla nad tím původním kruhákem. A dnes se ucpává i ta, protože dole zůstaly ty semafory (Janov, mezi Via di Francia a přístavem).
Abych nebyl moc OT: u nás to mají sváteční řidiči snadnější - dlouhá léta mohou jezdit po paměti, mění se toho málo. Tak aspoň sem tam nějaký kruhák se změněnou předností v jízdě, aby byla aspoň nějaká změna... pro cizince je to stejně dávno normální.
avatar Re: Dopravní předpisy
25. 03. 2016 10:09
... kruháče a zdánlivé kruháče, zvláště pro cizince ... to je taky kapitola sama pro sebe ...
... [www.rajce.net]
... do této situace ( ve směru červené šipky ) si elegantně nadjel Ital ... zrovna když jsem do křižovatky po své straně ( modrá šipka ) vjel já ...
měl jsem ještě tehdy Passata Varianta B5 a on měl Oktávku, v ČR půjčenou ( tedy naštěstí pojišťovna v ČR ) odrazil se ode mě a oba naše boky v čudu ... tam jsem si všiml, jak vypadá vnitřek dveří u VW ... thumbs up vyztužení dobré ...
... zranění žádné, ale Ital začal řvát lámanou češtinou ... co vjíždím do kruháče proti němu, proč jsem ho neobjel po černé šipce, že tam, kudy jel on je jeho cesta ... neuvědomil si, že to nebyl kruháč v Itálii, ale křižovatka s ostrůvkem v ČR ...
když jsem se mu to snažil vysvětlit tak znejistěl a nenápadně začal odkopávat střepy ze svých blinkrů z místa střetu tam, kam se odrazila jeho Okta ( to už jsem ale měl pro sichr vyfoceno ) ... definitivně si to nechal vysvětlit s přáslušným flastrem až po příjezdu Policie ... celou opravu Passata naštěstí pokryla pojistka ...
smileys with beerUpraveno 1krát. Naposledy upravil Bessy (25. 03. 2016 10:21).
avatar Re: Dopravní předpisy
05. 04. 2016 10:07
kabinet302 napsal(a):
-------------------------------------------------------
> A už by se taky mohly vrátit SPZ se "jmény
> okresů".Přivítal bych to a myslím, že i hodně
> ostatních lidí. Vím, jsou zrušeny, ale stát nás
> pořád "dělí" na okresy. Dokonce se používá pojem
> "hranice okresů". Takže binec jako skoro ve všem.

Práveže vy v ČR to máte dobre. My máme na značkách "okresy" a spôsobuje to nemalé problémy. Napr. keď v Bratislave vidia auto z okresu z východu, hádaj, čo sa môže stať? Viem to z vlastnej skúsenosti. Alebo keď v Košiciach jazdíš v dopravnej špičke a máš značku napr. SO (Sobrance), SK (Svidník), či SP (Stropkov), tak domorodci ťa skoro vytlačia z cesty. Proste, žiadny ohľad, ba naopak. Takže my na SK by sme len privítali značky bez označenia okresov. Ale je to asi OT.
avatar Re: Dopravní předpisy
05. 04. 2016 11:16
v Ostravě s pražskou značkou na ulici neparkuju, nerad bych měl od Baníkovců vzkazdrinking smiley

_______________________________________________________
avatar Re: Dopravní předpisy
05. 04. 2016 11:31
kabinet302 napsal(a):
-------------------------------------------------------
> A už by se taky mohly vrátit SPZ se "jmény
> okresů".Přivítal bych to a myslím, že i hodně
> ostatních lidí. Vím, jsou zrušeny, ale stát nás
> pořád "dělí" na okresy. Dokonce se používá pojem
> "hranice okresů". Takže binec jako skoro ve všem.


Mýlíš se, neboť byly zrušeny pouze okresní úřady, okresy jako správní celky však nikoli. smoking smiley
Ty jsou nadále spolu s obcemi základem územního členění státu. Je zřejmé, že okresy lze tedy i nadále používat k identifikaci příslušnosti jednotlivých sídelních lokalit.
avatar Re: Dopravní předpisy
05. 04. 2016 14:04
Tak promiňte. Je to můj názor.
V Ostravě Pražáka ojedou, i když tam má jen A a ti inteligentnější, i když tam má pouze S.
No a s vybržďováním aut na Slovensku, to mne mrzí.
avatar Re: Dopravní předpisy
05. 04. 2016 16:41
Tak ve značkách zase bude b****l jako už jednou býval. Pokud jsem to dobře zaregistroval, tak RZ se dnes při přehlášení už zase nevyměňují.
Re: Dopravní předpisy
05. 04. 2016 19:07
Zaregistroval jsi to dobře. Převod se dělá v místě bydliště prodávajícího. Takže když Ostravák koupí auto v Praze, raději si za peníz nechá značku doma vyměnit. Z výše uvedených důvodů.
Kdysi jsem jezdil se služebním autem s A značkou do Brna na pobočku. Věčně ohnutá ramínka stěračů, vyvrácená zrcátka, občas prázdná guma. V Ostravě mi ho rovnou "vyluxovali".
Re: Dopravní předpisy
05. 04. 2016 19:41
Tak to se v Praze nestane, tady je tolik písmen,zase ta problémová Morava.
Re: Dopravní předpisy
05. 04. 2016 20:37
V Praze ho zrovna šlohnouyawning smiley
Re: Dopravní předpisy
05. 04. 2016 21:33
Jsem z Jihlavy a v Pze Karlíně mi to auto taky vyluxovali. A myslím,že to nebyto tím,že mám J. Starší paní co to viděla,tak říkala,že byli 2 a "hodně opálení". Odnesly to dvě navigace a jedno rozbité okno.Ale to už je jiná....
avatar Re: Dopravní předpisy
06. 04. 2016 12:20
PEALPE napsal(a):
-------------------------------------------------------
> Tak to se v Praze nestane, tady je tolik
> písmen,zase ta problémová Morava.

Nerozpoutávej tu "boje" mezi Prahou (pražáčkama) a Moravou (ev. zbytkem ČR). eye rolling smiley
Re: Dopravní předpisy
06. 04. 2016 12:29
Vraťte se k tématu.
duboka
Promiňte, ale pouze registrovaní uživatelé smí přispívat do tohoto diskusního fóra.

Přihlašte se zde.

Přihlášení uživatelé

Hosté: 18
Zaznamenaný počet hostů: 1075 během dne 01. 11. 2018
Nevkládejte prosím nabídky zprostředkování ubytování a odkazy na komerčně zaměřené stránky. Všechny tyto příspěvky budou smazány. Pokud chcete někoho upozornit na výhodné ubytování, můžete použít e-mail. Provozovatel fóra neodpovídá za obsah příspěvků a nenese za ně žádnou odpovědnost.