Vítejte! Přihlásit se Vytvořit nový profil

Rozšířené vyhledávání

Povinná výbava

Autor tomkin 
avatar Re: Povinná výbava
19. 01. 2019 14:34
Co tady:
[www.zakonyprolidi.cz]
... jsou tam vidět i návrhy, novelizace, aktuální znění atd. (na něco je potřeba registrace). Nicméně původní znění vypadá volně přístupné (viz. odkaz).
Případně hledat v "tiscích a částkách" PSČR... nebo v ASPI (placeném).
Re: Povinná výbava
19. 01. 2019 16:15
Na stránkách Ministerstva vnitra je to všechno tady. Stačí zadat číslo částky či předpisu a vyhledá to vše, i neplatná znění.
Re: Povinná výbava
19. 01. 2019 18:45
Zákon 361/2000 Sb., v platném znění, par. 5, odst. 1, písm. l) "mít na sobě oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu stanovené prováděcím právním předpisem podle § 56 odst. 8, nachází-li se mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním; to neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla."
Re: Povinná výbava
19. 01. 2019 22:26
darek napsal(a):
-------------------------------------------------------
> Zákon 361/2000 Sb., v platném znění, par. 5,
> odst. 1, písm. l)
"mít na sobě oděvní
> doplňky s označením z retroreflexního materiálu
> stanovené prováděcím právním předpisem podle § 56
> odst. 8, nachází-li se mimo vozidlo na pozemní
> komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým
> stáním; to neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a
> nemotorového vozidla.
"

Zákon 361/2000 Sb., řeší pravidla provozu = neřeší povinnou výbavu. To, že tam je tohle vím, to tam bylo i v loni. Je to stejné jako s výstražným trojúhelníkem, zákon 361/2000 Sb., řeší jak daleko za vozidlo se umísťuje, ale neřeší jeho povinnost ho vozit. To řeší právě vyhláška 341/2014, kde dříve byla v povinné výbavě uvedena i vesta, ale teď tam prostě uvedena není. Už jsem našel znění té vyhlášky platné do 30.9.2018. Zde citace toho co již dnes neplatí:

cool smiley Technické požadavky na povinnou výbavu vozidel:

1. Vozidla kategorií M a N musí být vždy vybavena:

a) náhradní elektrickou pojistkou, po jedné od každého užitého druhu, pokud jsou v elektrické instalaci používány,

b) po jedné náhradní žárovce výměnného zdroje světla od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení,

c) příručním zvedákem o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku,

d) klíčem na matice nebo šrouby kol vozidla a

e) náhradní kolem, tedy ráfkem s pneumatikou, které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry.

2. Povinnost podle odstavce 1 písm. c) a d) a povinnost vybavení vozidla náhradními koly rozměrů podle písmene e) se nevztahuje na

a) vozidla, která mají opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik nebo u vozidel kategorií M a N s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí,

b) městské autobusy, zásahové požární automobily a komunální vozidla, která jsou provozována na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele,

c) vozidla, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí; u vozidel kategorie N2, N3, M2a M3vybavení prostředky pro bezdemontážní opravu může být nahrazeno patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky; toto ustanovení platí pro vozidla kategorie M1a N1uvedená do provozu před 15. září 2009 pouze se souhlasem výrobce nebo pro vozidla kategorie M1a N1stejného typu jako vozidla, která se uvádí na trh jako nová bez náhradního kola v souladu s touto vyhláškou. Toto ustanovení platí obdobně i na přípojná vozidla v jízdní soupravě s vozidly kategorie M a N.

3. Pro vozidla kategorií T a SS platí ustanovení odstavce 1 s výjimkou písmen c), d) a e), pro jednonápravové traktory s přívěsy ustanovení odstavce 1 neplatí.

4. Přívěsy a návěsy s výjimkou vozidel kategorií O1a R1a požárních přívěsů musí být vybavena náhradním kolem s ráfkem a s pneumatikou předepsaného druhu a rozměru upevněné v držáku, který zajišťuje, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N. Tahač návěsu může mít náhradní kolo umístěno na připojeném návěsu. V provozu může jízdní souprava, v případě stejných rozměrů pneumatik a stejného provedení kola, mít jedno společné náhradní kolo. Tato povinnost se nevztahuje na přívěsy a návěsy kategorie R, které jsou provozovány na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele. Pro povinné vybavení přívěsu a návěsu náhradním kolem platí ustanovení odstavce 2 písm. c) obdobně.

5. Vozidla kategorie L musí být vybaveny minimálně jednou náhradní pojistkou, pokud je v elektrické instalaci používána.

6. Každé motorové vozidlo, kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem a motorového vozíku, musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci. Pro požární automobily je výbava příslušným druhem lékárničky stanovena jiným právním předpisem[4]. Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční světlo - záření. Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. U vozidel pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umísťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující. Provozovatel vozidla musí lékárničku udržovat v řádném stavu a jednotlivé druhy zdravotnických potřeb obměňovat. Doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je na nich vyznačena. Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a použití podle druhů vozidel jsou uvedeny v bodu 11 odst. B této přílohy vyhlášky. Použití jednotlivých druhů autolékárniček:

a) vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících velikost III,

b) vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností do 80 cestujících včetně velikost II,

c) ostatní motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly velikost I,

pro vozidla městské hromadné přepravy osob je dostačující autolékárnička velikosti II bez ohledu na jejich obsaditelnost.

7. Pro vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci musí být motorová vozidla, s výjimkou vozidel kategorie L, jednonápravových traktorů s přívěsem, speciálních nosičů pracovních adaptérů, motorových vozíků a vozidel o celkové šířce menší než 1,00 m, vybavena přenosným výstražným trojúhelníkem schváleným podle předpisu EHK č. 27.

8. Autobus, který má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě místa řidiče, musí být vybaven jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 21 A nebo 113 B, ostatní autobusy hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 43 A nebo 183 B nebo v souladu s předpisem EHK č. 107. Sanitní vozidlo hasicím přístrojem s hasicí schopností 34 B podle technické normy[5]a podle technické normy[6],

9. Hasicí přístroje musí mít provedeno posouzení shody výrobku autorizovanou osobou[7]. Hasicí přístroj se ve vozidle upevňuje do úchytu pro umístění ve směru svislém nebo vodorovném tak, aby spolehlivě odolával zrychlení nejméně 6 g ve směru čelního nárazu vozidla, a umísťuje se na dobře viditelném a snadno přístupném místě, přičemž jeden přístroj se instaluje v bezprostřední blízkosti řidiče vozidla.

10. Motorová vozidla, s výjimkou motocyklů a mopedů, musí být vybavena oděvním doplňkem s označením z retroreflexního materiálu podle jiného právního předpisu[8].

11. Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a jejich použití podle druhů vozidel

a) Lékárnička pro motorová vozidla kategorie L (motolékárnička)
Re: Povinná výbava
20. 01. 2019 09:10
Díky,tak to je opravdu více jak komplexní vysvětlení a je taky stejný problém se zákony,které se novelizují - oznámují se značným zpožděním a hlavně jen částečně s nutností hledat další...
Re: Povinná výbava
09. 03. 2019 20:59
Vikouši, zákony jsou uveřejňovány ve Sbírce zákonů. Některé nabývají účinnosti dnem vyhlášení, některé nabývají účinnosti v den uvedený v závěrečných ustanoveních a pokud nejde ani o jeden z těchto případů, pak patnáct dnů ode dne vyhlášení(publikace v Sbírce zákonů). Den publikace v Sbírce zákonů je dnem vyhlášení. Všechny zákony nabývají platnosti dnem vyhlášení. Účinnost je jiný pojem.
Konkrétně zákon č. 361/2000 Sb. byl několikrát novelizován, poslední jeho novela byla v Sbírce zákonů publikována(vyhlášena) pod č. 258/20018 Sb. dne 13.12.2018 s účinností od 1.1.2019. Tato novela nabyla účinnosti osmnáctý den následující po dni vyhlášení.
Takže tvrdit, že jsou zákony oznamovány( was ist das oznamovány) se zpoždění, je poněkud zcestné.
Nelze ani přijmout argument " a jak se to mám dozvědět" je rovněž lichý. Existuje internetová adresa www.sbirka.cz, která je dostupná bez omezením.Stačí se jednoutýdně podívat. Čekat že naše media se tomu budou věnovat, je hloupost, ta raději napíší celostránkový článek o tom, že Řepka zakopnul o lajnu.
avatar Re: Povinná výbava
09. 03. 2019 22:08
Nejde jen o média: už jsem tu popisoval případ, jak v listopadu 2013 jsem měl diskusi s biřici polem pracujícími, kteří sice měli bílé čepice, ale pod nimi jaksi chyběla informace, že v §87 zákona 361/2000 Sb., byla zákonem 101/2013 Sb., s platností od 1.7.2013 se vypouští číslo 60 v §87 odst. (3) a chtěli mě označit za nezpůsobilého podle §89 téhož zákona, protože s sebou nevozím ten evropský unikát (v jiných zemích jim stačí obdoba našeho §89a a řidiči s sebou žádný papír navíc nevozí).
Dokládali to příručkami, které měli v brašničkách s sebou. Když jsem se nedal, že podle zákona 101/2013 se to na mne ještě nevztahuje, zavřeli se v autě, někam čtvrt hodiny telefonovali, pak se malinko pootevřelo okénko, v něm moje papíry, a bez rozloučení odjeli.
Pět měsíců byla ta změna v platnosti, stále s sebou vozili neplatné znění - a nevěděli o tom!
Jak chcete přimět řidiče ke sledování aktuálních znění zákona o silniční dopravě a prováděcích předpisů, když je neznají ani ti, kdo je měli znát jako první? Vždyť těch předpisů a kotrmelců průběžně dělaných je u nás každý rok tolik, že už by český řidič bez právnického vzdělání ani neměl vyjíždět.
V tom by se naše slavné Ministerstvo dopr avy mohlo podívat na chorvatské prometni propisi a vzít si z nich poučení. Je z nich zjevná inspirace rakouskými nebo německými předpisy, hlavně je to všechno v jednom stručném a jednoznačně napsaném zákoně i se sazebníkem pokut za porušení příslušných paragrafů - a celé je to asi čtyřikrát tenčí, než naše předpisy, které stále bobtnají, stále bobtnají...
Ano, reflexní vesta není součástí povinné výbavy vozidla, ale přece ji nepůjdu někam shánět, když budu muset mimo obec vystoupit z nepojízdného vozidla. Takže u nás minimálně jednu musím mít po ruce. V zahraničí, kde je takové použití vesty povinné, je vesměs vyžadována i pro každého cestujícího, protože se vřele doporučuje nenechávat nikoho v takovém případě uvnitř stojícího vozu z důvodu bezpečnosti cestujících, ale často je to i prostě praktičtější.
Citaci
z materiálů ke školení řidičů - referentů:
...Přestože zákon neukládá povinnost vozit reflexní vesty uvnitř vozu, dokonce od loňského roku nejsou uvedeny ani v povinné výbavě, řidič je povinen reflexní vestu použít vždy, když při nouzovém stání vystupuje z vozu a pohybuje se po vozovce mimo obec. Pokud tedy vyjíždíte mimo město, mějte reflexní vestu vždy s sebou...

Edit: oprava překlepůUpraveno 1krát. Naposledy upravil Hill (09. 03. 2019 22:13).
Re: Povinná výbava
10. 03. 2019 08:38
Když už si to Jardo nakousnul, měl jsem před lety podobnou zkušennost, dokonce dvakrát, s neznalostí zákonů u těch, kdo by to měli vědět nejlépe. Když vznikla povinnost reflexní vesty v tzv.referentských vozidlech, vyšlo to tuším ve vyhlášce v souvislost s bezpečnostní práce. Takže jejich kontrola byla jen v kompetenci Inspektorátů práce, nikoliv policie. Při kontrole to byl problém pomahačovi vysvětlit, po tuhé bitvě, kdy nechtěl uznat porážku, začal kontrolovat hloubku desénu pneumatik, protože měl pocit, že jsou sjeté i když to neměl čím změřit, jen aby mě na něco dostal. Podruhè se mě snažili přesvědčit, že nemám oprávnění řídit traktor, protože nemám skupinu T. Nemohl jsem jim vysvětlit, že pokud nepřelezu 3,5 tuny, stačí mi B-éčko. Až když jsem je donutil, ať zavolají někomu fundovanějšímu a ten jim potvrdil, že mám pravdu, byl jsem propuštěn. To, že jsem na traktoru a ani káře neměl technickou a doklady od obojího zůstaly doma, oni dva pomahači nevědí doteď. Asi bych byl hned na místě zastřelen....
Re: Povinná výbava
10. 03. 2019 12:07
Hille, právě proto, abychom se mohli účinně bránit, musíme se starat. Je nanejvýš nutné znát základní předpisi vztahující se k vvkonávané činnosti, tedy jako řidič předpisy vztahující se k silničnímu provozu. Pokud budu včelařem, pak i vědět, co je v zákoně o včelách(ano, mají u nás svůj zákon).Pochopitelně nelze chtít, ab každý znal všechno, ale pokud ale nelze argumentovat tím,, že jsou předpisy oznamovány pozdě. Nejsou. Jsou oznamovány v zákonné lhůtě a jedině text ve Sbírce je autentický.

A právě proto, že mnozí pomocníci a ochránci v lebce mají toliko háček, na němž je zavěšena mícha, pak je třeba být připraven na argumentaci. Na druhou stranu- většina, z těch, na které lsem narazil, tam měla víc než ten háček.


Ještě, Hille, k Tvé připomínce o vestách: Zákon mi ji neukládá, ale zdravej rozum a potřeba činit opatřní pro vlastní bezpečí ano.
A ještě k té zmínce o zastaralé příručce policistů, zpomínka…
Kdysi vycházel v dobách předlistopadových, Zákoník práce v takové knížce která měla formát zhruba jako kostka másla(tehdy za 10,-Kčs) ana výšku dvojnásobek kostky másla. Nu, co pět let to aktualizovali. A pozor, v roce 1996 mi jeden zaměstnanec přišel argumentovat zákoníkem práce v této formě, vydání z roku 1975. To už bylo jen na hořký úsměv.Upraveno 1krát. Naposledy upravil kebrle (10. 03. 2019 12:12).
Re: Povinná výbava
22. 03. 2019 20:59
Pěkně napsané pánové. (přes zimu jsem tu nebyl smiling smiley. U těch vest se možná hloupě, ale stručně zeptám: v rakousku pořád na počet na člena posádky? Kolega jezdí ob týden do Linze a tvrdí mi, že už zase jen jedna v autě. Bylo by mi to jedno, kdybych nevezl 8 lidí ... smiling smiley Děkuji vám moc a v tomto roce poprvé s chutí píšu "Sretan put" smiling smiley
avatar Re: Povinná výbava
22. 03. 2019 21:57
Rakouský automotoklub ÖAMTC upozorňuje (například na této stránce). Trochu to pokrátím, protože odvolávku na konkrétní změnu zákona jsem nikde nenašel, vycházím tedy z toho, že platí původní povinnost:

Citaci

Dojde-li k nehodě, či jen musíte zastavit v jízdním nebo odstavném pruhu na dálnici (A), rychlostní silnici (S) a spolkové silnici ( B ), zapněte varovné blikače a jako první sáhněte po reflexní vestě. Teprve pak vystupte z vozu.
Na silnicích mimo obec je vystoupení z vozu ve vestě povinné pouze za účelem umístění trojúhelníku za vozidlo, pak se vesta pouze doporučuje. V Rakousku platí povinnost nošení vesty, ale také povinnost vozit ji s sebou, nejméně pro řidiče, který ji musí mít v dosahu.
Kdo při policejní kontrole nemůže předvést alespoň jednu reflexní vestu, platí.

Automotoklub dále doporučuje:
Vozte s sebou vesty také pro každého cestujícího ve vozidle a umístěte je tak, aby je pasažéři měli na dosah. A to proto, že by v odstaveném vozidle žádný z cestujících neměl zůstávat v době, kdy se z kteréhokoli důvodu čeká na policii.

Před bodem 2 je to zdůrazněné ještě jednou:
Důležité:
U reflexní vesty platí nejen povinnost ji nosit, ale také povinnost ji vozit s sebou. Kdo při policejní kontrole nemůže předvést alespoň jednu reflexní vestu, platí.

Zkrátka buď bude ve vestě jen řidič, nebo i ostatní cestující. V autě nesmí zůstat, a, jestli budou za svodidly nebo obecně mimo silnici, až přijedou policajti, můžou být bez vest, pokuta nehrozí.

Zajímavé je, že na rakouských dálnicích a okreskách neplatí všeobecná povinnost umísťovat za dobré viditelnosti a na přehledných místech varovný trojúhelník. Ten se zásadně dává vždy před nepřehlednou zatáčku či tunel i za dobré viditelnosti (za snížené viditelnosti ale vždy a všude) tak, aby přijíždějící řidiči měli dost místa na dobrždění. Platí v obci 40 - 50 metrů za vozidlem, v obcích, kde je povolená vyšší rychlost (80 km/h) a na silnicích mimo obec se umísťuje 60 - 90 m za vozidlo a na silnicích mimo obec, kde se může stovkou, se umístí 100 - 130 metrů za vozidlem.
Platí povinnost pomoci zraněným, a to i pro ty, kdo nebyli účastníky nehody - svědky a další. V každém jedno- i vícestopém vozidle se má vozit nějaký obvazový materiál, případně další pomůcky k prvnímu ošetření zejména krvácivých zranění, a to v odolném a prachutěsném obalu. Autolékárnička vybavená podle ÖNORM V5101 už není povinná.

EDIT: doplněno trojúhelníkem a obráno o lékárničky.Upraveno 1krát. Naposledy upravil Hill (22. 03. 2019 22:19).
Re: Povinná výbava
23. 03. 2019 08:57
Děkuji Hille. thumbs up
Promiňte, ale pouze registrovaní uživatelé smí přispívat do tohoto diskusního fóra.

Přihlašte se zde.

Přihlášení uživatelé

Hosté: 131
Zaznamenaný počet uživatelů: 62 během dne 19. 01. 2012
Zaznamenaný počet hostů: 1075 během dne 01. 11. 2018
Nevkládejte prosím nabídky zprostředkování ubytování a odkazy na komerčně zaměřené stránky. Všechny tyto příspěvky budou smazány. Pokud chcete někoho upozornit na výhodné ubytování, můžete použít e-mail. Provozovatel fóra neodpovídá za obsah příspěvků a nenese za ně žádnou odpovědnost.